[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله پژوهشي جامعه شناسي كاربردي awt-yekta Journal of Applied Sociology University of Isfahan
:: صفحه اصلي درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما صورت حساب ::
:: سال 20، شماره 3 - ( 1388 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 20 شماره 3 صفحات 97-110
XML بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعهی شهری شهر ايلام Print

[English Abstract]
نویسندگان: کريم رضا دوست *، علی حسين حسين زاده ، حميد عابدزاده
گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهيد چمران اهواز
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1389/11/20 - پذیرش: 1394/7/5 - انتشار: 1394/7/5
چکيده مقاله:


چکيده
هدف از اين پژوهش شناسا يی عوامل موثر بر مشارکت اجتماع ی ش هروندان جامع ه شهر ی ايلام است . روش تحقيق در
اين پژوهش کم ی و پيمايشی بوده که از ابزار پرسشنامه بر ای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نمونه آماری اين تحقيق
٣٨٥ نفر بوده اس ت که به روش نمونه برداری خوشه ای توأم با روش تصاد فی انتخاب شدند . چارچوب مفهوم ی اين تحق يق،
نظريه های وبر، هومنز، لرنر، گای درام، اوکلی و مارسدنن و پارسونز می باشد. در ای ن تحقی ق، ارتباط متغ يرها ی جنس،
وضعيت اشتغال، وضع يت تاهل، تحص يلات، رضا يت از خدمات شهر ی، عض ويت در تشکل ها ی اجتماع ی و شرکت در
انتخابات با متغ ير مشارکت اجتماع ی شهروندان مورد آزمون قرار گرفتند . نتايج حاصل از آزمون دو متغ يره نشان از معنادار
بودن ارتباط متغ يرهای فوق بغ ير از جنس بر مشارکت اجتماع ی داشته است . نتايج حاصل از آزمون چند متغ يره نيز نشان داد
که در نها يت متغ يرهای مستقل ٥٢ درصد از وار يانس متغ ير وابسته را ت بيين کرده اند . که در ای ن م ی ان متغ ی ر شرکت در
انتخابات بيشترين سهم را در ت بيين داشته است. نتايج اين تحقيق بطور کلی نشان از اين مساله دارد که مشارکت اجتماع ی
در بين مردم شهرستان ايلام، هنوز به عنوان يک مولفه مدرن شناخته نشده است.

واژه‌های کلیدیواژه های کليدی: مشارکت، رضايت از خدمات شهری، تشکل اجتماعی و مشارکت اجتماعی شهروندان.،
متن كامل [PDF 194 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Rezadoost K, Hossein Zadeh A, Abed Zadeh H. A Survey Study of Effective Factors on Social Participation of Citizens, A Case. jas. 2009; 20 (3) :97-110
URL http://uijs.ui.ac.ir/jas/browse.php?a_code=A-10-1-52&slc_lang=fa&sid=1
رضا دوست کريم، حسين زاده علی حسين، عابدزاده حميد. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعهی شهری شهر ايلام. جامعه شناسي كاربردي. 1388; 20 (3) :97-110
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات سال 20، شماره 3 - ( 1388 )
مجله پژوهشي جامعه شناسي كاربردي Journal of Applied Sociology University of Isfahan
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.072 seconds with 713 queries by AWT YEKTAWEB 2714