پژوهشگران و اساتيد محترم

به اطلاع مي‌رساند سامانه نشريه  تحقيقات جغرافيايي تا زمان انعقاد توافق قطعي بين دانشگاه اصفهان و صاحب امتياز نشريه از دسترس خارج مي‌باشد. بديهي است باز شدن سامانه از طريق ايميل به اعضا اطلاع داده خواهد شد.

If you are the site administrator , click here to activate the program.