پژوهشگران و اساتید محترم

به اطلاع می‌رساند سامانه نشریه  تحقیقات جغرافیایی تا زمان انعقاد توافق قطعی بین دانشگاه اصفهان و صاحب امتیاز نشریه از دسترس خارج می‌باشد. بدیهی است باز شدن سامانه از طریق ایمیل به اعضا اطلاع داده خواهد شد.

If you are the site administrator , click here to activate the program.